Práva a povinností pacientů

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ
Práva a povinnosti pacienta Levitova centra následné péče (LCNP) Hořice odpovídají § 28
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným
souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, na
ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu
s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
4. Právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického
pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
5. Právo být seznámen s vnitřním řádem LCNP Hořice.
6. Právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
7. Právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků.
8. Právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo
zúčastněny.
9. Právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo
na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.
10. Právo přijímat návštěvy v LCNP Hořice, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s
vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
11. Právo přijímat v LCNP Hořice duchovní péči, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s
ohledem na svůj zdravotní stav.
12. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při
komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se prostředky,
které si sám zvolí (použije se rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).
13. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem
(vodicí pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na
doprovod a přítomnost psa u sebe, ale aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
14. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném
postupu a všech jeho změnách.
15. Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může
určit, které osobě má být informace podána.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace