Podávání stížností

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A POCHVAL

formulář

Naším cílem je poskytovat kvalitní zdravotnickou péči. Přestože usilujeme o co nejlepší výsledek při poskytování zdravotní péči, může v průběhu pobytu v naší nemocnici vzniknout odlišný názor na odborný postup nebo jednání zdravotnického personálu mezi nemocnicí a pacientem, jeho blízkými, popř. zákonnými zástupci pacienta, proto máme stanoven jednotný postup pro přijímání a řešení stížností a pochval.

 

Forma a místo podání:

 

·           písemně – na adresu Levitovo centrum následné péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice, sekretariát ředitele, na formulář Záznam o stížnosti

·           elektronicky na emailovou adresu: info@nphorice.cz, nebo faxem na číslo: 493 623 945

·           datovou schránkou – avtxyy4

·           ústně - na sekretariátu ředitele (adresa: Riegrova 655, 508 01 Hořice, provozní doba: Po – Pá 6.00 – 14.30 hod., tel. – 493 586 311)

-           osoba odpovědná za vyřizování stížností je statutární zástupce - tel.: 493 586 111, becvar@nphorice.cz, Ing. Roman Bečvář

 

Náležitosti stížnosti:

·           jméno a příjmení stěžovatele

·           kontaktní adresa stěžovatele

·           předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti)

·           podpis stěžovatele (u písemné formy), v případě osobního podání je stěžovatel povinen, vyžadují-li to okolnosti případu, doplnit podání písemnou formou

 

Způsob vyřízení stížnosti:

 

O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva, a to na jím uvedenou adresu.

Vyřízení stížnosti elektronicky je možné za předpokladu nezpochybnitelné identifikace stěžovatele z důvodu ochrany osobních dat.

 

Postup a termín pro vyřízení stížnosti:

 

Postupujeme dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

 

1.      Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 ·          pacient

·           zákonný zástupce pacienta

·           osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel nebo

·           osoba zmocněná pacientem

  

       Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se týká, na újmu.

 

2.      Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu úřadu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 

3.      Poskytovatel je povinen:

 ·           navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

·           vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

·           vést evidenci o podání stížnosti a způsobu jejich vyřízení,

·           umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,

·           jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

 

4.      Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen: 

·           vypracovat postup pro vyřizování stížností,

·           postup podle předchozího bodu a informaci o možnosti podat stížnost subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupním místě a na svých internetových stránkách.

 

 

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace