Kvalita a bezpečí

Rada kvality
Rada kvality je poradním orgánem ředitele. Pravidelně se schází a přehodnocuje kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných služeb. Hodnotí všechny indikátory kvality, sleduje hodnocení ze všech interních auditů a jejich vliv na praxi.
Další rozvoj v oblasti řízení kvality je zaměřen na udržování a rozvoj stávajících systémů kvality. Cílem procesního řízení kvality poskytovaných služeb je dokumentace, kontrola, hodnocení a zlepšování činnosti v celém zařízení.

Indikátory kvality

Indikátor kvality je kvantitativní údaj o kvalitě poskytované péče, který nabízí srovnání v čase a mezi jednotlivými zúčastněnými odděleními nebo je zpracován v časové ose na určeném oddělení. Je ukazatelem úspěšnosti zlepšování kvality poskytované péče.

Indikátory kvality sledované v celém Levitově centru následné péče:

1.    Počet nežádoucích událostí

2.    Počet pádů

3.    Sledování dekubitů

4.    Počet oprávněných stížností

5.    Spokojenost zaměstnanců

6.    Spokojenost hospitalizovaných pacientů

7.    Spokojenost ambulantních pacientů

8.    Sledování nozokomiálních nákaz

9.    Počet pracovních úrazů


Pomocí indikátorů kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků poskytované péče v naší nemocnici.
Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny s ohledem na strategické cíle a priority Levitova centra následné péče.

Program zvyšování kvality

Prosazujeme kontinuální zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Zavádíme do praxe nové léčebné, terapeutické a ošetřovatelské postupy.

Naplňujeme požadavky akreditačních standardů, ve zdravotnické laboratoři požadavky ISO normy. Prostřednictvím bezpečnostních cílů zajišťujeme bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních služeb. Posilujeme komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti.

Bezpečnostní cíle:

1.    Bezpečná identifikace pacientů

2.    Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika

3.    Prevence záměny pacienta, výkonu a strany

4.    Prevence pádu

5.    Zavedení optimální hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

6.    Bezpečná komunikace

7.    Bezpečné předávání pacientů

8.    Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

 

Odpovědnost za neustálé zvyšování kvality je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků i každého zaměstnance a bezpečná a kvalitní péče je součástí naší každodenní práce. Profesionální, bezpečnou, kvalitní a komplexní péči poskytujeme každému pacientovi na základě standardizovaných procesů a postupů.

Velký důraz je kladen na stanovení a eliminaci rizik ve všech oblastech činnosti, aktivní přístup k řízení těchto rizik a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a péče o zaměstnance, tak v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v nemalé míře bezpečnosti informací.

 

Interní audity
V rámci Levitova centra následné péče probíhají pravidelné vnitřní audity, které zjišťují v běžné praxi dodržování nastavených postupů a systémů. Interní audity probíhají dle ročních plánů, s předem stanovenými kontrolními kritérií. Všechny interní audity jsou dokumentovány. Na základě zjištěných nedostatků jsou nastavena a do praxe uvedena nápravná opatření. Naši auditoři jsou k této činnosti vyškoleni a dále si své zkušenosti předávají navzájem.

Systém řízení kvality

Naše centrum je doposud držitelem tří certifikátů úspěšného externího hodnocení kvality a bezpečí (tzv. akreditace). V roce 2011 proběhlo hodnocení Spojenou akreditační komisí o.p.s. (SAK), v roce 2015 a 2018 Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. V současné době se připravujeme na čtvrté externí hodnocení v roce 2021.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace